RK Ljubljana > Člani > Novice > 3. projektno srečanje HERA

Novice

3. projektno srečanje HERA

11.07.2023
3. projektno srečanje HERA

 

Projekt »HERA« (The Health-Enhancing Rugby Activities Project) je dvoletni projekt pod pokroviteljstvom Evropske unije, ki je združil dva rugby kluba iz dveh držav Evropske unije; ragbi klub HARK Mladost in ragbi klub RK Ljubljana. HARK Mladost je vodilni partner v tem sodelovanju. Glavni cilj projekta je reševanje zdravstvenih težav s prekomerno telesno težo pri otrocih, preko posebnega prilagojenega programa v ragbi klubih, ki se ukvarja s telesno aktivnostjo, prehrano in duševnim zdravjem otrok in mladostnikov.

 

Vikend od 16. do 18. junija 2023 je bil rezerviran za naslednje projektne aktivnosti: 3. projektni sestanek, 2. HERA tabor in 2. HERA delavnica

 

Na 3. projektnem sestanku se je osebje projektnega vodstva obeh partnerjev, medsebojno obvestilo o vseh preteklih aktivnostih med obdobjem M1 (junij 2022) – M11 (maj 2023) projekta HERA. Obravnavan je bil načrt aktivnosti na 2. kampu HERA. Partnerji so drug drugemu predstavili razvite Akcijske načrte, specifične za HARK Mladost in RK Ljubljana, ki bodo služili kot osnova za razvoj splošnega Akcijskega načrta, ki bo služil splošnim rugby klubom za vključitev projekta HERA v svoje klube. Partnerji so razpravljali o aktivnostih pri razvoju in testiranju programa HERA. Program HERA bo na voljo širši javnosti in vsem ragbi klubom ob koncu projektnih aktivnosti kot rezultat projekta HERA. Program HERA bo namenjen splošnim ragbi klubom, ki se želijo ukvarjati s fizičnimi aktivnostmi, prehrano in duševnim zdravjem otrok in mladostnikov z vključitvijo načel SCforH (Sports Clubs for Health) v svoje redne aktivnosti. Obravnavane so bile tudi podrobnosti o načrtovani 2. delavnici HERA.

 
   

 

Sobota 17. in nedelja 18. junij 2023 sta bili rezervirani za glavni dogodek z imenom „2nd HERA Camp“ s ciljem promocije ragbija kot HEPA (Health-Enhancing Physical Activity) z otroki in mladostniki do 16 let, trenerji in prostovoljci iz obeh partnerski klubi. 

Po skupnem sobotnem dopoldanskem treningu na igrišču Rugby Ljubljana so se vsi udeleženci odpravili na sprehod in pohod, tako da so vsi udeleženci 2. HERA tabora seznanili s pomenom splošne telesne dejavnosti. Po sprehodu in pohodništvu so se vsi udeleženci vrnili na igrišče Rugby Ljubljana in delili svoje izkušnje o izvedenih aktivnostih.

Sobotni večer je bil rezerviran za prosti čas, zato se je gostujoči klub odpravil na kolesarjenje in plavanje, kjer so vsi udeleženci izgubili ostanke prihranjene energije po prejšnjih športnih aktivnostih v kampu HERA ta dan.

 

Drugi dan kampa HERA je bil rezerviran za vse vrste športnih iger, povezanih z ragbijem (ragbi na dotik, igra ragbi mejaš, ragbi štafeta). Po športnih aktivnostih so vsi udeleženci imeli kosilo, na katerem so delili svoje izkušnje na 2. HERA

 

V nedeljo je po končanih športnih aktivnostih v kampu HERA potekala 2. HERA delavnica za vodstveno osebje in trenerje. Udeleženci so imeli delavnico na temo izvajanja programa HERA v lokalnih ragbi klubih.

 

Ob koncu vikenda so vsi udeleženci obeh partnerjev izrazili zadovoljstvo nad dogajanjem ob koncu tedna in navdušenje nad naslednjim 3. HERA taborom, ki bo decembra 2023 v Zagrebu in bo zaključil vse aktivnosti udeležencev s 3. delavnico o promociji prednosti Program za mlade HERA.

--------------------------------------------------------------------------------------------

The "HERA Project" (The Health-Enhancing Rugby Activities Project) is a two-year project sponsored by the European Union that brought together two rugby clubs from two European Union countries; rugby club HARK Mladost and rugby club RK Ljubljana. HARK Mladost is leading partner in this cooperation. Main goal of project is to tackle overweight health problems at kids, through specific tailored program in rugby clubs that deals with physical activities, nutrition and mental health of kids and youngsters.

 

Weekend 16th through 18th of June 2023 was reserved for following project activities: 3rd Project meeting, 2nd HERA Camp and 2nd HERA Workshop

 

At 3rd Project meeting project management staff from both partners has, as main topic, informed each other about all past activities during M1 (June 2022)  – M11 (May 2023) period of HERA Project. Plan of activities at 2nd HERA Camp was discussed. Partners has presented to each other developed Action plans specific to HARK Mladost and RK Ljubljana, that will serve as basis for developing general Action plan that will serve to general rugby clubs to incorporate HERA Project into their clubs. Activities on developing and testing of HERA Program was discussed between Partners. HERA Program will be available to general public and all rugby clubs at the end of project activities as a result of HERA Project. HERA Program will serve to general rugby clubs that are willing to deal with physical activities, nutrition and mental health of kids and youngsters with including SCforH (Sports Clubs for Health) principles into their regular activities. Details about planned 2nd HERA Workshop was also discussed.

Saturday 17th and Sunday 18th of June 2023 was reserved for main event named „2nd HERA Camp“ with goal to Promotion of rugby as HEPA (Health-Enhancing Physical Activity) with kids and youngsters up to 16 years of age, coaches and volunteers from both partner clubs.

After joint Saturday morning training on the Rugby Ljubljana pitch, all participants went on a walking and hiking session so that importance of general physical activities was introduced to all participants od 2nd HERA Camp. After walking and hiking tour, all participants has returned to Rugby Ljubljana pitch and shared their experiences about conducted activities.

 Saturday evening was reserved for free time, so visiting club went to cycle tour and swimming pull in witch all participants lost any leftovers of saved energy after earlier sports activities at HERA camp that day.

Second day of HERA Camp was reserved for all sorts of sports games related to rugby (touch rugby, rugby border guard game, rugby relay race). After sports activities all participants has had lunch at which they shared their experiences during 2nd HERA Camp.

On Sunday 2nd HERA Workshop for management staff and coaches was held after the sports activities finished at HERA Camp. Participants had a workshop with topic on implementing the HERA Programme in local rugby clubs.

At the end of the weekend all participants from both partners expressed their satisfaction about whole weekend events and enthusiasm for next 3rd HERA Camp that will be held in Ljubljana, on December 2023 that will conclude all activities of participants with 3rd Workshop on promoting the benefits of the HERA Programme for youth.