RK Ljubljana > Člani > Novice > Drugo srečanje mobilnostnih obiskov EU Erasmus v Zagrebu

Novice

Drugo srečanje mobilnostnih obiskov EU Erasmus v Zagrebu

26.11.2021
Drugo srečanje mobilnostnih obiskov EU Erasmus v Zagrebu

Drugi Mobility visit projekta »Ragbi za otroke«.

 

Minuli vikend, od 19. do 21. novembra, je v Zagrebu potekal drugi mobilnostni obisk EU projekta »Rugby for Children«. Gre za projekt, v katerem je glavni partner Rugby Football Klub Dubrovnik, projektni partnerji pa so Rugby Klub Zagreb, Rugby Klub Ljubljana, Rugby Klub Dragon Brno in DSR Super Kid Zagreb.

Gostitelj tega obiska mobilnosti je bil RK Zagreb, ki se mu iskreno zahvaljujemo za odlično gostoljubje. Člani RK Zagreb so projektne partnerje sprejeli na klubskem stadionu v Rudešu, medtem ko so pripravljali tekmo med RK Zagreb in RK Mladost, tako da je celotno gostovanje zaznamoval pravi praktični primer organizacije tekme. Srečanje se je pričelo z ogledom društvenih prostorov in igrišča, z razlago in predstavitvijo, kako so določeni deli prostora izkoriščeni za ragbi za otroke. Ker klub neguje dolgoletno tradicijo igranja ragbija, ima klub moško in žensko garderobo, sanitarije, telovadnico, klubski prostor s kuhinjo in prostorom za druženje ter zunanjim ognjiščem. Vse našteto daje klubu možnost ustrezne vadbe, ki seveda vključuje vadbo otrok, pa tudi vključevanje širše skupnosti skozi različne aktivnosti.

 

Program obiska mobilnosti se je nadaljeval z delovnim srečanjem, kjer je Marko Krpan iz RK Zagreb projektne partnerje seznanil s podrobnostmi o strukturi kluba, organizaciji, načinih financiranja, treningih in problemih, s katerimi se klub sooča. V več kot dveh urah srečanja so partnerji izmenjali izkušnje in težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, zaradi česar je bilo srečanje zelo produktivno. S skupnimi močmi je bila narejena SWOT analiza RK Zagreb, partnerji pa so analizirali tudi načine za izboljšanje obstoječega stanja in povečanje dolgoročne vzdržnosti klubov. Za povečanje priložnosti so bile obravnavane tudi možnosti prihodnjega sodelovanja med klubi; izobraževanje, mobilnost in zagotavljanje novih priložnosti za razvoj igralcev, da bi jih motivirali, da ostanejo v ragbiju, bodisi kot igralci bodisi kot del organizacije in logistike kluba. RK Zagreb večinoma sloni na prostovoljnem delu in trdni družbeni bazi. Zaključek sestanka je bil, da nadaljnji razvoj kluba in ragbija na Hrvaškem nasploh zahteva večjo medijsko podporo in boljšo pokritost tega športa, pa tudi večjo angažiranost glavne zveze in podporo oblasti.

Po srečanju so gostitelji pripravili skupno kosilo, kjer so se partnerji družili. Uspešen in produktiven dan smo zaključili z obiskom ragbi tekme med RK Zagreb in RK Mladost.

 

 

The second Mobility visit of „Rugby for children“ project

Last weekend, from November 19 to 21, the second mobility visit of the EU project "Rugby for Children" took place in Zagreb. It is a project in which Rugby Football Club Dubrovnik is the main partner, and the project partners are Rugby Club Zagreb, Rugby Club Ljubljana, Rugby Club Dragon Brno and DSR Super Kid Zagreb.

The host of this mobility visit was RK Zagreb, and we sincerely thank them for their wonderful hospitality. Members of the RK Zagreb welcomed the project partners at the club stadium in Rudeš, while they were preparing the match between RK Zagreb and RK Mladost, so that the whole tour was marked by a real practical example of organizing the match. The meeting began with a tour of the club premises and the field, with an explanation and presentation of how certain parts of the space are used for rugby for children. Since the club nurtures a long tradition in playing rugby, the club has a men's and women's locker room, toilets, gym, club space with kitchen and space for socializing and an outdoor fireplace. All of the above provides the club with the possibility of adequate training, which of course includes training for children, but also the involvement of the wider community through various activities.

The mobility visit program continued with a working meeting, where Marko Krpan from RK Zagreb introduced the project partners with details about the structure of the club, organization, methods of financing, training and problems that the club faces. During more than two hours of the meeting, the partners exchanged experiences and difficulties they encounter in their work, which made this meeting very productive. A SWOT analysis of RK Zagreb was made with joint efforts, and the partners also analyzed ways to improve the existing situation and increase the long-term sustainability of clubs. Options for future collaborations between clubs were also considered to increase opportunities; education, mobility and providing new opportunities for developing players to motivate them to stay in rugby, either as players or as part of the club’s organization and logistics. RK Zagreb relies for the most part on volunteer work and a solid community base. The conclusion of the meeting was that the further development of the club and rugby in Croatia in general requires greater media support and better coverage of this sport, as well as greater involvement of the main association and the support of the authorities.

After the meeting, the hosts prepared a joint lunch where partners socialized. The successful and productive day was concluded by attending the rugby match between RK Zagreb and RK Mladost.