RK Ljubljana > Člani > Novice > Srečanje projektnih partnerjev v Zagrebu

Novice

Srečanje projektnih partnerjev v Zagrebu

21.06.2021
Srečanje projektnih partnerjev v Zagrebu

V Zagrebu je od 18. do 20. junija potekal uvodni sestanek EU projekta "Ragbi za otroke".

Gre za projekt, v katerem je glavni partner Rugby Club Dubrovnik, sam projekt pa je bil najavljen na spletni novinarski konferenci novembra lani v Dubrovniku. Projekt je financiran s strani Evropske unije v okviru športnega programa Erasmus+ v vrednosti 60.000,00 EUR in je kot tak stoodstotno financiran s strani EU. Rugby klub Dubrovnik je eden redkih športnih kolektivov, ki se lahko pohvali s sredstvi Evropske unije, kar je v tem času izjemno pomembno, še posebej za klub, ki deluje zadnjih pet let.

Partnerji pri tem projektu so Rugby klub Ljubljana iz Slovenije, Rugby klub Dragon Brno iz Češke, Rugby klub Zagreb in DSR SuperKid. Ob tej priložnosti so se v Zagrebu med delovnim delom obiska pogovarjali o prihajajočih projektnih aktivnostih, izzivih, ki jih povzroča pandemija COVID-19 ter primerih dobre prakse in pomenu povezovanja in izmenjave izkušenj za delo vsakega posameznega kluba. Primeri dobre prakse, skupaj z velikim zaključnim dogodkom za otroke v Dubrovniku, so v središču tega EU projekta. V času trajanja projekta bo namreč vsak partner izpostavil vsaj 3 primere dobrih praks, ki bodo kasneje zbrani v enoten dokument, ki bo trajno ostal kot eden izmed merljivih rezultatov omenjenega programa.

 

V okviru srečanja sta Mario Škegro in Filip Matković predstavila delo in aktivnosti društva DSR. Po izbranih primerih dobre prakse je bila narejena SWOT analiza programa DSR Superkid, kjer so vsi partnerji iz različnih zornih kotov, različnih okolij in načinov delovanja podali svoje poglede. To daje partnerjem, katerih programe ocenjujemo, ideje za nadaljnjo rast, razvoj in nove poslovne priložnosti.

 

EU projekt »Rugby for Children« traja do konca leta 2022, v sklopu projekta pa še 3 t.i. Mobility visit v Zagrebu, Brnu in Ljubljani ter veliki zaključni dogodek za otroke, ki bo v Dubrovniku.

 

It is a project in which Rugby Club Dubrovnik is the main partner, and the project itself was announced at an online press conference in November last year in Dubrovnik. The project is funded by the European Union under the Erasmus + sports program worth 60.000,00 EUR and as such has one hundred percent funding from the EU. Rugby club Dubrovnik is one of the few sports teams that can boast of funds from the European Union, which is extremely important at this time, especially for the club that has been operating for the last five years.

Partners in this project are Rugby Club Ljubljana from Slovenia, Rugby Club Dragon Brno from the Czech Republic, Rugby Club Zagreb and DSR SuperKid, and on this occasion in Zagreb, during the working part of the visit, they discussed upcoming project activities, challenges caused by the COVID-19 pandemic, and examples of good practice and the importance of networking and sharing experiences for the work of each individual club. Examples of good practice, along with a large closing event for children in Dubrovnik, are the focus of this EU project. Namely, during the duration of the project, each partner will single out at least 3 examples of good practice which will later be collected in a single document that will permanently remain as one of the measurable results of the mentioned program.

As part of the meeting, Mario Škegro and Filip Matković gave a presentation on the work and activities of the DSR association. After the selected examples of good practice, a SWOT analysis of the DSR Superkid program was made, where all partners, from different angles, different environments and ways of working, gave their views which gives partners whose programs are evaluated ideas for further growth, development and new business opportunities.

The EU project "Rugby for Children" lasts until the end of 2022, and as part of the project, 3 more so-called Mobility visit in Zagreb, Brno and Ljubljana and a big final event for children that will be held in Dubrovnik.